Vandkvalitet

RENTVAND

Efter at have passeret filtrene opbevares vandet i 2 rentvandsbeholdere på ialt 1400 m3, hvilket stort set svarer til et døgns forbrug.

Med de lovbefalede mellemrum udtages laboratorieprøver af det rensede vand - jf. efterfølgende analyseresultater.
Herudover udfører vi på Vandværket ugentlig kontrol på væsentlige parametre som jern- og manganindhold samt ilt.

LOVKRAV

Kapitel 7

Information til forbrugerne om vandets kvalitet

§ 28: Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Informationen skal mindst indeholde oplysninger om

1) Vandforsyningens navn, adresse, telefon, mail, hjemmeside og kontaktpersoner.

2) Distributions/forsyningsområde.

3) Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes.

4) Vandbehandling på vandværket.

5) Drikkevandets kvalitet i relation til maksimale værdier fastsat i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 a til d.

6) En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre som hårdhed, jern, mangan, mikrobiologisk kvalitet samt værdier som har lokal betydning f.eks. nitrat, nikkel, fluorid og pesticider.

Stk. 2: Oplysningerne skal opdateres mindst en gang årligt.

Stk. 3: Oplysningerne er tilgængeligt for alle forbrugere på vores hjemmeside.

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDKVALITETEN (STK. 1 PUNKT 6.)

Fund af sprøjtemiddel i drikkevand, men under grænseværdien

DEN ÅRLIGE FORBRUGERINFORMATION FRA DIT VANDVÆRK

Sådan læses analyseresultaterne:

Kimtal 22 °C:

Bakterier i denne gruppe er almindeligt forekommende i jord og vand. De er generelt ikke sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 22 °C kimtal kan være vækst i filtre, rentvandsbeholder og lignende samt ved ledningsbrud.

Coliforme bakterier:

Disse bakterier forekommer normalt i overfladevand og på planter, dvs. på jorden og i de allerøverste jordlag. Hvis de er til stede i drikkevandet, er det derfor tegn på, at der er sket en forurening med overfladevand eller lignende. Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men årsagen til forureningen skal findes.

Escherichia coli:

Denne bakterie forekommer i afføring fra mennesker og dyr.

(E. coli) Forekomst af E. coli tyder derfor på en frisk forurening fra kloak, mødding eller lignende. Når denne bakterie påvises, er der risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og virus (stammende fra afføring). Vandet skal derfor koges.

Enterokokker:

Denne bakterie forekommer også i afføring fra mennesker og dyr, men i modsætning til E. coli kan denne bakterie overleve og formere sig uden for tarmkanalen. Enterokokker er derfor en indikator på en forurening med afføring af ældre dato. Årsag til forureningen skal findes.

Nitrat:

Nitrat i vandet stammer især fra den kvælstofomsætning, som foregår ved dyrkning af jorden. Et langsomt stigende indhold af nitrat kan stamme fra en overdosering af gødning, hvorved overskuddet af nitrat ikke når at blive optaget af planterne.

Hårdhed, total:

Vandets totale hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Det opgives i danske hårdhedsgrader, °dH.

Hårdhed, total0 – 4 °dH

4 – 8 °dH

8 – 12 °dH
12 – 18 °dH

18 – 30 °dH
Over 30 °dH

BetegnelseMeget blødt

Blødt
Middelhårdt
Temmelig hårdt
Hårdt
Meget hårdt

Jern:

Jern forekommer naturligt i grundvand. Det filtreres fra i vandværkets filtre. Et for højt jernindhold er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med metalagtig smag, gulbrun farvning af vandet.

Mangan:

Mangan forekommer ofte sammen med vand og kan give de samme problemer som beskrevet under jern.

Nikkel:

Et for højt indhold af nikkel kan give problemer for personer der lider af nikkelallergi.

Pesticider:

Pesticider er en fælles betegnelse for sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter. Den højst tilladelige værdi er 0,1 µg/l for det enkelte pesticid eller dets nedbrydningsprodukt. Totalt (summen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter) må derfor ikke være over 0,5 µg/l.​

Nyheder​

VANDKVALITET
03-03-2021
Se aktuel analyserapport.
Læs hele nyheden
Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
16-01-2019
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting El-Forsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: man-tors 9-15 fredag lukket     Telefontid: man-tors 8-16 fredag 8-15.30