Vedtægter for Hjerting Vandværk

HISTORIE

Hjerting Vandværk I/S blev stiftet den 30. juli 1941 ved køb af et bestående vandværk beliggende på hjørnet af Jagtvænget og Plantagevej.

Dette vandværk fungerede ­ efter udvidelser og ombygninger ­ indtil 1970, hvor et nyt blev bygget på Bytoften.

I 1994 blev Vandværket ombygget og forsynet med nyt og tidssvarende maskinanlæg, og der blev opført en underjordisk vandbeholder på 1000 m3.

Vandværket fik i starten sit vand fra boringer ved Plantagevej, senere udførtes boringer nord for byen. I dag forsynes vandværket fra 3 boringer beliggende ved Guldager og 1 boring ved Hjerting Landevej, 2 km nord for byen.

Forsyningsområdet omfatter hele Hjerting og Sjelborg byer samt omkringliggende landzone.

Fra medio 1993 har selskabet haft kontorfællesskab med Hjerting Transformatorforening. De 2 selskaber drives under det fælles navn Hjerting El- og Vandforsyning med adresse på Bytoften 8 og med fast daglig kontortid.

1. januar 1999: Sjelborg Vandværk sammenlægges med Hjerting Vandværk.

Vedtægter for

​Hjerting Vandværk A.m.b.a.​

§ 1.​Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Hjerting Vandværk A.m.b.A.

Selskabet har hjemsted i Esbjerg Kommune.

§ 2.​Selskabets formål er at forestå vandforsyningen inden for forsyningsområdet i overensstemmelse med gældende lov om vandforsyning og det i medfør af loven til enhver tid gældende regulativ for private vandforsyninger i Esbjerg Kommune, således at forbrugernes interesser tilgodeses bedst muligt.

Selskabet etablerer, vedligeholder og udbygger vandforsyningen i et omfang, som sikrer en tilfredsstillende vandkvalitet samt gode og tidssvarende forsyningsforhold.

§ 3.​Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i andelsselskabet.

​For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlemmer, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

​Har flere personer tinglyst adkomst til samme ejendom, herunder boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger, betragtes disse alene som én andelshaver, såfremt der kun findes én afregningsmåler.

​For andelsselskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital.

§ 4.​Bestyrelsen har pligt til at sikre, at selskabet har en i forhold til vandværkets størrelse og tilstand passende egenkapital.

​Nødvendig kapital til nyanlæg og deraf følgende udbygning af bestående anlæg tilvejebringes fortrinsvis gennem tilslutningsafgifter fra nye forbrugere, mens udgifter til vedligeholdelse af eksisterende anlæg dækkes gennem forbrugsafgifter.

​Om nødvendigt kan yderligere kapital fremskaffes ved optagelse af lån. For eventuelle lån samt andre forpligtelser, af hvilken art det måtte være, hæfter alene selskabet.

§ 5.​Ejere af fast ejendom, der ifølge egne statutter ikke kan være andelshavere, har ret til at optages som forbrugere. Betingelsen herfor fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.​Ved enhver overdragelse af ejendommen er den nye ejer berettiget til uden indskud at indtræde som andelshaver i stedet for den tidligere ejer.

​Såfremt der påhviler ejendommen restance, er den nye ejer forpligtet til at drage omsorg for, at denne betales.

​Den nye ejer kan først indtræde i den udtrædende andelshavers rettigheder og forpligtelser overfor selskabet, når alle restancer, der påhviler ejendommen, er betalt.

​Et medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejeres forpligtelser overfor selskabet.

​Udtræden af selskabet kan normalt ikke finde sted, så længe den pågældende ejendom består. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold foreligger, tillade udtræden af selskabet på betingelser, som fastsættes af bestyrelsen.

​En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

§ 7.​Tilslutnings- og forbrugsafgifter fastsættes af bestyrelsen i henhold til vandforsyningslovens bestemmelser.

​Bestyrelsen fastlægger tidspunkter for aflæsning af målere og terminer for betaling af á conto forbrugsafgifter.

​Endelig afregning sker ved regnskabsårets afslutning.

​Inddrivelse af restancer og andre tilgodehavender sker i overensstemmelse med de i regulativet fastsatte bestemmelser.

§ 8.​Ved fejl i målere skal man følge regulativet, og det sandsynlige forbrug fastsættes efter bestyrelsens skøn.

​Ejeren af en ejendom skal sikre, at ejendommens stikledningsventil altid er tilgængelig og synlig.

§ 9.​Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed i alle selskabets anliggender med de begrænsninger, vedtægterne og vandforsyningsloven medfører.

​På den ordinære, årlige generalforsamling, der afholdes inden 1. maj, giver bestyrelsen meddelelse om virksomheden i det forløbne år, og regnskabet fremlægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning.

​Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Tillige vælges 1 bestyrelsessuppleant og en ekstern revisor. For bestyrelsesmedlemmerne gælder valget for 2 år og for suppleanten for 1 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med 3 medlemmer i ulige årstal og 2 medlemmer i lige årstal. Revisor fungerer, indtil en ny vælges.

​Genvalg kan foretages, når den eller de, der er på valg, giver samtykke dertil.

Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel på den måde som bestyrelsen finder praktisk og forsvarlig, herunder enten pr. mail eller ved annonce i et på egnen udbredt ugeblad.

Selskabets regnskab kan enten downloades på selskabets hjemmeside eller afhentes på vort kontor

​Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.​Valg af dirigent

2.​Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.​Forelæggelse af årsregnskab

4.​Indkomne forslag

5.​Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.​Valg af suppleant til bestyrelsen

7.​Valg af revisor

8.​Eventuelt

Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende og tillige, at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede.

Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, men træffes der beslutning om ændring af vedtægterne med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, kan ændringerne vedtages af en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet uanset de mødendes antal.

Foreninger og institutioner kan afgive stemme ved et medlem, til hvem der er afgivet fuldmagt.

En andelshaver kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver til at afgive stemme på dennes vegne på en generalforsamling.

Ingen andelshaver kan dog møde som befuldmægtiget for mere end 1 andelshaver.

Hvis en andelshaver begærer det, skal afstemninger være skriftlige.

§ 10.​Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel og afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 150 andelshavere retter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

§ 11.​Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig endvidere med næstformand og sekretær.

​Formanden lønnes af selskabet. Lønnen fastsættes af bestyrelsen.

​Bestyrelsen er berettiget til et vederlag, vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

​Bestyrelsen er berettiget til at antage personale og anden lønnet medhjælp i nødvendigt omfang til varetagelse af den daglige drift, og til efter egen beslutning at iværksætte de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, der måtte anses for nødvendige.

​Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, hvori dens beslutninger indføres.

§ 12.​Bestyrelsen varetager selskabets interesser i enhver henseende.

​​Bestyrelsen beslutter, hvorledes selskabets midler forvaltes.

​Såfremt bestyrelsen erhverver værdipapirer for selskabets midler, skal disse lyde på eller være noterede på andelsselskabets navn.

§ 13.​Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 14.​Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

§ 15.​Selskabet kan opløses på en lovlig generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

​Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, men træffes der beslutning om opløsning med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor beslutning kan foretages med 2/3 majoritet uanset de mødendes antal.

§ 16.​I tilfælde af at det ifølge § 15 besluttes at opløse selskabet, vælger generalforsamlingen ved simpelt flertal et likvidationsudvalg på minimum to medlemmer, der træder i bestyrelsens sted.

​Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshaverne kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet.

​Et eventuelt overskud ved selskabets ophør udbetales til andelshaverne i forhold til de pålignede driftsafgifter i det sidste regnskabsår.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. Maj 2012

​Oluf Jørgensen
Formand

Finn Bojsen
Næstformand​

Michael Jørgensen​

Sekretær

Finn Normann-Jensen​

Bestyrelsesmedlem

Ole Bundgaard​

Bestyrelsesmedlem

Nyheder​

Sprøjtefri have
13-07-2020
Vi skal passe på vores grundvand: Se filmen og hent pixibogen!
Læs hele nyheden
Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i Hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting El-Forsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: man-tors 9-15 fredag lukket     Telefontid: man-tors 8-16 fredag 8-15.30