Vedtægter for Hjerting Transformatorforening

HISTORIE

Danmarks første kollektive elforsyning blev etableret i 1891, og i 1918 var udviklingen nået til Vestjylland, hvor SAEF, Sydvestjyllands Andels El-Forsyning, blev stiftet.

Rundt om i sognene var der forinden blevet oprettet lokale transformatorforeninger, og det var disse foreninger, som stod bag SAEF, hvis opgave det blev at købe og fordele strømmen til transformatorforeningerne, som så efterfølgende havde ansvaret for den videre forsyning ud til forbrugerne.

Stigende tekniske krav og i mange tilfælde en anstrengt økonomi har senere medført, at næsten alle transformatorforeninger er blevet nedlagt, hvorefter SAEF har overtaget den direkte forsyning af forbrugerne.

Indenfor SAEF¹s tidligere forsyningsområde er nu kun 2 transformatorforeninger tilbage.

SAEF fusionerede i 1999 med elforsyningerne i Esbjerg og Varde til Vest Energi, som pr. 1. januar 2002 er fusioneret med Sydvest Energi til det fælles selskab Sydvest Energi a.m.b.a., dækkende det vestjyske område fra Ringkøbing Fjord til Grænsen.

Hjerting Transformatorforening blev stiftet den 22. marts 1945 ved opdeling af den daværende Guldager Transformatorforening.

Forsyningsområdet er Hjerting by - bortset fra Matrosvænget.

Fra 1993 har foreningen haft kontorfællesskab med Hjerting Vandværk.

De 2 foreninger drives under navnet Hjerting El- og Vandforsyning med adresse på Bytoften 8, og med fast daglig kontortid.

Elforsyningsloven af juni 1999 nødvendiggjorde en opdeling af foreningens aktiviteter, hvilket resulterede i, at forsyningspligten blev overdraget til Vest Energi Forsyning A/S, og at Hjerting Transformatorforening fra 1. januar 2001 fik status som netselskab.

Forsyningspligten blev den 1. januar 2004 tilbageført til Hjerting El-forsyning ApS, som er et 100% ejet datterselskab af Hjerting Transformatorforening.

Vedtægter for

​Hjerting Transformatorforening A.m.b.a.​

§ 1.​ Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Hjerting Transformatorforening A.m.b.a.

​​Selskabets hjemsted er i Esbjerg Kommune.

§ 2.​ Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

​​I det omfang, det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, kan selskabet drive anden virksomhed. Beslutning herom skal træffes på generalforsamlingen.

​​Selskabet driver Hjerting Elforsyning ApS.

§ 3.​ Selskabet ejer lavspændingsnettet i bevillingsområdet inklusive tilslutningsbokse og målere.

​​Selskabet er medejer af Syd Energi A.m.b.a.

§ 4.​ Som andelshaver kan optages enhver, der aftager el og har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, som direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets elnet.

​​

Ejere af tilsluttede ejendomme indtræder som andelshavere ved betaling af tilslutningsafgiften for den pågældende ejendom.

​Forbrugere, der ikke er ejere, kan optages som andelshavere mod betaling af en afgift svarende til andelshaverens forholdsmæssige andel af den for det seneste regnskabsår opgjorte formue med fradrag af net-aktiverne.

​Hver andelshaver har én stemme uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug eller anden samhandel med selskabet.

§ 5. ​Ved erhvervelse af en lovligt tilsluttet ejendom er den nye ejer berettiget til, uden indskud, at indtræde som andelshaver.

​Såfremt der påhviler ejendommen restance, er den nye ejer forpligtet til at drage omsorg for at denne betales.

​Den nye ejer kan først indtræde i den udtrædende andelshavers rettigheder og forpligtelser overfor selskabet, når alle restancer, som påhviler ejendommen, er betalt.

​Udtræden af selskabet kan normalt ikke finde sted, så længe den pågældende ejendom består. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold foreligger, tillade udtræden af selskabet på betingelser, som fastlægges af bestyrelsen.

​En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

§ 6.​ Det tilstræbes, at selskabet har en i forhold til anlæggets størrelse og tilstand passende likvid egenkapital.

​​Nødvendig kapital til nyanlæg samt til udbygning af bestående anlæg tilvejebringes fortrinsvis gennem tilslutningsafgifter fra nye forbrugere, medens udgifter til vedligeholdelse af eksisterende anlæg dækkes gennem netafgifterne.

​Om nødvendigt kan yderligere kapital fremskaffes ved optagelse af lån. For eventuelle lån samt andre forpligtelser af hvilken art det måtte være, hæfter alene selskabet.

​Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld udover deres indskud.

§ 7.​ Til selskabets drift betaler forbrugerne en årlig afgift, som fordeles i rater. Afgiften skal dække selskabets driftsudgifter og sikre den nødvendige tilvækst i den likvide formue.

​Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

​Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

​Selskabets bestyrelse udarbejder takster i henhold til Energitilsynets retningslinjer.

§ 8.​ Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. På den årlige generalforsamling, som skal afholdes inden 1. maj, aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år, og regnskabet herfor fremlægges i revideret stand til godkendelse.

Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel på den måde som bestyrelsen finder praktisk og forsvarlig, herunder enten pr. mail eller ved annonce i et på egnen udbredt ugeblad.

Selskabets regnskab kan enten downloades på selskabets hjemmeside eller afhentes på vort kontor.​

​Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

​Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. ​Valg af dirigent
  2. ​Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. ​Forelæggelse af årsregnskab
  4. ​Indkomne forslag
  5. ​Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. ​Valg af suppleant til bestyrelsen
  7. ​Valg af revisor
  8. ​Eventuelt

​Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Tillige vælges 1 bestyrelsessuppleant og en ekstern revisor. For bestyrelsesmedlemmer gælder valget 2 år og for suppleanter 1 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 medlemmer i ulige årstal og 2 medlemmer i lige årstal. Genvalg kan foretages, når den eller de, der er på valg, giver samtykke dertil. Revisor fungerer indtil en ny vælges.

​Beslutninger tages med simpel stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 majoritet af samtlige stemmeberettigede og tillige, at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede.

​Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede, men træffes der beslutning om ændring af vedtægterne med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, kan ændringer vedtages af en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet uanset de mødendes antal.

​Ændringer i vedtægterne skal godkendes af Energistyrelsen.

​Foreninger og institutioner kan afgive stemme ved et medlem heraf, til hvem der er afgivet fuldmagt.

​En andelshaver kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver til at afgive stemme på dennes vegne. Ingen andelshaver kan dog møde som befuldmægtiget for mere end 1 andelshaver.

​Hvis en andelshaver begærer det, skal afstemninger være skriftlige.

​Enhver andelshaver kan efter skriftlig anmodning og med en ekspeditionstid på højst 2 uger vederlagsfrit få tilsendt referat af generalforsamlingen, kopi af årsregnskab o.l.

§ 9. ​Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 150 andelshavere retter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forslag, som ønskes behandlet.

​Ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles med 14 dages varsel.

§ 10. ​Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Formanden udbetales løn, som fastsættes af bestyrelsen.

​Bestyrelsen er berettiget til et vederlag, vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

​Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

§ 11.​ Bestyrelsen varetager selskabets interesser i enhver henseende, herunder ansættelse af daglig leder og anden lønnet medhjælp i nødvendigt omfang.

​Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori dens beslutninger indføres. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få indført sin mening til protokollen.

​Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

​De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

​Ved valg af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, der skal vælges.

§ 12.​ Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller i formandens fravær af 3 medlemmer af bestyrelsen.

§ 13.​ Selskabet kan opløses på en lovligt indkaldt generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne stemmer derfor.

​Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, uden at de repræsenterer 2/3 af selskabets medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, hvor beslutning kan tages med 2/3 majoritet uanset de mødendes antal.

§ 14.​ Har en generalforsamling – jf. § 13 – besluttet at opløse selskabet, vælger generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed et likvidationsudvalg på minimum to medlemmer, der træder i bestyrelsens sted.

​Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshaverne kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet.

​Eventuelt overskud ved selskabets ophør udbetales til andelshaverne i forhold til disses andele i selskabet.​

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. Maj 2012

​Oluf Jørgensen
Formand

Finn Bojsen
Næstformand​

Michael Jørgensen​

Sekretær

Finn Normann-Jensen​

Bestyrelsesmedlem

Ole Bundgaard​

Bestyrelsesmedlem

Nyheder​

Sprøjtefri have
13-07-2020
Vi skal passe på vores grundvand: Se filmen og hent pixibogen!
Læs hele nyheden
Grønt vand
28-02-2019
Grønt vand i hanen?
Læs hele nyheden
Vandets hårdhed i Hjerting
16-01-2019
Vandets hårdhed i Hjerting er 5,5-7,0.
Læs hele nyheden
Persondataforordning
25-05-2018
Persondatapolitik for Hjerting El- og Vandforsyning
Læs hele nyheden
Forsyningsområder
23-01-2017
Nu kan du se din ledningsplacering.
Læs hele nyheden
Energispareråd
12-04-2013
Spar på strømmen - det gavner både elregningen og miljøet!
Læs hele nyheden

Hjerting El- & Vandforsyning | Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

Hjerting El-Forsyning ApS CVR 24982629  Hjerting Transformatorforening CVR 14596119  Hjerting Vandværk CVR 21920118

Kontortid: man-tors 9-15 fredag lukket     Telefontid: man-tors 8-16 fredag 8-15.30